Image Alt

Algemene voorwaarden

  /  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sebliem by Scholte EHBO en Grime

versie juni 2024

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

Aanbod: alle aanbiedingen van Sebliem waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven en voorstellen;

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden;

Dienst: alle werkzaamheden in welke vorm en hoegenaamd ook, die Sebliem voor of ten behoeve van Wederpartij verricht zoals blijkt uit de Overeenkomst;

Evenement een bijzondere tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis waarvoor het

bevoegd gezag een evenementenvergunning heeft verleend;

Sebliem by Scholte EHBO en Grime: Zelfstandig ondernemer, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (2982SB) Ridderkerk aan het adres Dr. De Visserstraat 1, (KvK-nummer: 64739112)

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Sebliem en Wederpartij, elke wijziging

daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief eventuele bijlagen, waaronder de Algemene Voorwaarden;

Personeel eenieder (al dan niet in dienst bij Sebliem) die door Sebliem wordt ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Prijs de financiële vergoeding in euro’s exclusief btw voor de uitvoering van de Overeenkomst;

Product de roerende zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot documenten, tekeningen, (medische) apparatuur en materialen;

Termijn: de termijn waarbinnen het Product geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst;

Wederpartij: de partij, zowel handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep

alsmede niet handelend in uitoefening van een bedrijf of beroep, die met Just4 een Overeenkomst is aangegaan;

Artikel 2 – Toepasselijkheid en uitleg

  1. Op het Aanbod en de Overeenkomst zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Iedere verwijzing door Wederpartij naar eigen inkoop-, leverings- en/of andere algemene voorwaarden wordt door Sebliem uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Ingeval de bepalingen uit Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met de bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleert de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
  4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover Sebliem deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst en nooit in algemene zin.
  5. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
  6. Indien een of meerdere bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Eerstgenoemde bepaling(en) word(t)(en) in dat geval vervangen door één of meerdere geldige bepaling(en) die zoveel als mogelijk beantwoord(t)(en) aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
  7. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

  1. Een Aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Tot het moment van aanvaarding van het Aanbod door Wederpartij kan het Aanbod worden herroepen.
  3. De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra Sebliem en Wederpartij de Overeenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend of Sebliem door middel van een e-mailbericht en/of anderszins elektronisch aan Wederpartij de Overeenkomst heeft bevestigd danwel indien er door Sebliem feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.
  4. Indien de Overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, komt deze pas tot stand nadat Sebliem de Overeenkomst aan Wederpartij bevestigt.
  5. Sebliem kan niet aan (bepalingen van) de Overeenkomst worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Betaling en verzuim

  1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum (tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst), zonder verrekeningen of inhoudingen, door middel van het tijdig overmaken van de Prijs op het bankrekeningnummer dat gespecificeerd staat op de factuur.
  2. De gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een door Sebliem voor betaling van het betreffende bedrag aangewezen bankrekening.
  1. Sebliem behoudt zich het recht voor om voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst een aanbetaling van XX% van de Prijs in rekening te brengen.
  2. Wederpartij is verplicht op eerste verzoek en ten behoeve van Sebliem zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichten uit de Overeenkomst.
  3. Indien Wederpartij niet (tijdig) de verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit verschuldigd.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Sebliem bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
  2. Wederpartij verstrekt op eerste verzoek daartoe van Sebliem alle informatie en gegevens die Sebliem relevant acht in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. Wederpartij geeft op voorhand toestemming deze informatie en gegevens voor dat doel te gebruiken.
  3. Wederpartij draagt zelf zorg, en is daarmee verantwoordelijk, voor de aanlevering en de juistheid van alle informatie en benodigde gegevens ten behoeve van de (uitvoering van de) Overeenkomst; ook als Wederpartij de informatie of gegevens van een derde heeft.
  4. Sebliem is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst een derde in te schakelen.
  5. Wederpartij is verplicht aan Sebliem alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, het voor het verrichten van de Dienst veilig, toegankelijk en geschikt maken en houden van de locatie en het ter beschikking stellen van benodigde hulpmiddelen. Ingeval van tijdsverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een van deze voorwaarden, wordt de Termijn verlengd met de tijd die nodig is om aan de voorwaarden te voldoen zonder dat Sebliem verplicht is om schade van Wederpartij te vergoeden. Bij eventuele schade en/of extra kosten voor Sebliem kan Sebliem aan Wederpartij een redelijke vergoeding in rekening brengen.
  6. Wederpartij garandeert dat hij alle benodigde vergunningen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn verkregen en dat hij voldoet aan alle eisen die worden gesteld in wet-

en regelgeving, de vergunning(en), de landelijke en van toepassing zijnde branche-specifieke richtlijnen, waaronder, maar niet beperkt tot, de Veldnorm Evenementenzorg.

Artikel 6 – Levering en Termijn

  1. Sebliem bepaalt de wijze waarop het Product wordt geleverd. De Termijn is bij benadering vastgesteld en nimmer te beschouwen als een fatale termijnen.
  2. Sebliem gaat er bij de Termijn vanuit dat de Overeenkomst kan worden uitgevoerd onder de omstandigheden die Sebliem op het moment van ondertekening van de Overeenkomst redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn.
  3. In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Sebliem redelijkerwijs bekend waren bij de Termijn, heeft Sebliem het recht de Termijn te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
  4. Wijziging van de Termijn geeft Wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 7 – Opschorting en verrekening

  1. Wederpartij is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Sebliem op te schorten.
  2. Wederpartij doet onherroepelijk afstand van haar recht tot (buiten)gerechtelijke, gehele of gedeeltelijke vernietiging en/of ontbinding van de Overeenkomst.
  3. Sebliem is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te ontbinden in geval:
   1. Wederpartij tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en in verzuim is, of daartoe gerede twijfel bestaat bij Sebliem, tenzij de tekortkoming niet aan de Wederpartij kan worden toegerekend;
   2. Wederpartij in strijd handelt met toepasselijke regelgeving of met de Overeenkomst;
   3. Wederpartij een natuurlijk persoon betreft en komt te overlijden, door een gerechtelijke instantie wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden, of blijvend arbeidsongeschikt geraakt;
   4. Wederpartij het voornemen tot het aanbieden van een regeling/akkoord in of buiten rechte met crediteuren ter voorkoming van een faillissement, een surséance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt;
   5. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen van de Wederpartij, door de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins, de zeggenschap over de activiteiten van de Ondernemer, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
   6. de zeggenschap over of de beslissende stem in Wederpartij bij een derde komt te berusten; en/of
   7. de ondernemingsactiviteiten van Wederpartij feitelijk worden gestaakt.
  4. In alle gevallen waarin Wederpartij voorziet dat hij de verplichtingen jegens Sebliem niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is Sebliem eveneens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
  5. Ontbinding van de Overeenkomst heeft voor Just4 geen ongedaanmakingsverbintenis tot gevolg en laat eventuele overige rechten en plichten, zoals het recht op volledige schadevergoeding en nakoming, onverlet.
  6. Sebliem is te allen tijde bevoegd om enige schuld aan Wederpartij te verrekenen met een vordering van Sebliem op de Wederpartij.
  7. Wederpartij doet afstand van het recht om enige schuld aan Sebliem te verrekenen met een vordering op Sebliem.

Artikel 8 – Wijzigen

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt wijziging van de Overeenkomst gezamenlijk en schriftelijk.
  2. Sebliem behoudt zich het recht voor om de Prijs eenzijdig aan te passen, indien de (inkoop)prijzen, lonen, sociale lasten, invoerrechten, belastingen en andere dergelijke factoren wijzigen. Wederpartij is niet gerechtigd de Overeenkomst vanwege een aanpassing van de Prijs te beëindigen, tenzij de prijsaanpassing onredelijk is.

Artikel 9 – Annuleren en herroepen

  1. Sebliem en Wederpartij zijn bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te annuleren met in achtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) weken. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door Wederpartij zonder inachtneming van de genoemde termijn brengt Just4 de volgende kosten in rekening:
   • bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de Prijs;
   • bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst: 50% van de Prijs;
   • bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst: 25% van de Prijs;exclusief de kosten voor eventuele bestelde producten, materialen en lesboeken.
  2. Wederpartij die niet handelt in uitoefening van beroep op bedrijf kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (zegge: veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij Sebliem reeds is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door de Sebliem geleverde Producten blijven eigendom van Sebliem op risico van Wederpartij zolang alle facturen, vermeerderd met eventuele renten en kosten, niet geheel zijn voldaan. Indien Sebliem het eigendomsvoorbehoud inroept, is Sebliem gerechtigd de zaken die haar eigendom zijn terug te halen en daarvoor de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  2. Tot aan het moment dat de eigendom van de door Sebliem geleverde zaken op Wederpartij is overgegaan, is Wederpartij gehouden ten aanzien van de zaken die eigendom van Sebliem zijn de grootst mogelijke zorg te betrachten. Wederpartij is verplicht de zaken tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en verstrekt bewijzen hiervan desgevraagd aan Sebliem.
  3. Tot aan het moment dat de eigendom van de door Sebliem geleverde zaken op Wederpartij is overgegaan, is Wederpartij niet bevoegd de zaken die eigendom van Sebliem zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen, aan een derde ter beschikking te stellen of te bezwaren. Wederpartij is eveneens niet bevoegd de zaken die eigendom van Sebliem zijn op een zodanige wijze te gebruiken of behandelen dat deze hun zelfstandigheid verliezen.

Artikel 11 – Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zich onafhankelijk van de wil van Sebliem voordoet – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien-, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, cybercriminaliteit, pandemie, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Just4 of diens partners en/of (toe-)leveranciers van leveranciers van Just4 en/of beperkende overheidsmaatregelen vanwege in ieder geval, maar niet beperkt tot pandemieën.
  2. Sebliem gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien sprake is van overmacht en zolang de overmachtssituatie als bedoeld in artikel 9.1 (voort)duurt zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van Wederpartij.
  3. Indien de overmachtssituatie langer dan 90 (zegge: negentig) dagen duurt, heeft Sebliem het recht om de overeenkomst met Wederpartij schriftelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van Wederpartij.
  4. Hetgeen reeds is gepresteerd voorafgaand aan de overmachtssituatie, wordt naar evenredigheid door Sebliem in rekening gebracht.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

  1. Sebliem behoudt zich nadrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst voor. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst berusten bij Sebliem, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.
  2. Wederpartij draagt (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom – voor zover nodig – om niet over aan Sebliem. Voor zover een dergelijke overdracht niet door de Algemene Voorwaarden wordt bewerkstelligd, zal Wederpartij op eerste verzoek van Just4safety kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van een overdracht.
  3. Wederpartij vrijwaart Sebliem en stelt Sebliem volledig schadeloos terzake iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik door Sebliem van door Wederpartij ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen, logo’s, merken of andere gegevens of producten.

Artikel 13 – Privacy

  1. De in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst noodzakelijke door Wederpartij aan Sebliem verstrekte persoonsgegevens, zullen door Sebliem in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.
  2. Sebliem en Wederpartij verklaren dat zij zich in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst zullen houden aan de wettelijke vereisten opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  3. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, of op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien Sebliem van overheidswege verzocht wordt persoonlijke gegevens van Wederpartij te verstrekken.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

  1. De Overeenkomst wordt door Sebliem met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Sebliem is niettemin op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Uitgesloten van aansprakelijkheid van Sebliem is indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
  3. Sebliem garandeert niet dat het resultaat van de verleende Dienst, waaronder, maar niet beperkt tot het COVID-testresultaat, te allen tijde betrouwbaar is en staat niet in voor een juiste overbrenging van de inhoud van een door of namens Just4 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
  1. Indien en voor zover Sebliem aansprakelijk is voor schade van Wederpartij, is deze aansprakelijkheid beperkt het bedrag dat door Sebliem is gefactureerd aan Wederpartij maar in ieder geval niet meer dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Sebliem uit te keren bedrag.
  2. Wederpartij kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen, nadat deze Sebliem – voor zover nodig – onder het stellen van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Just4 ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.
  3. Wederpartij is gehouden Sebliem te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
  4. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 15 – Geheimhouding

  1. Wederpartij is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle van Sebliem verkregen informatie en bijzonderheden betreffende of verband houdende met de Overeenkomst. Het is Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Sebliem niet toegestaan de verkregen informatie en/of bijzonderheden, hetzij voorafgaand aan, gedurende of na de Overeenkomst, op enigerlei wijze en in welke vorm dan ook openbaar te maken of met derden te delen.
  2. In geval Wederpartij in strijd handelt met deze geheimhoudingsverplichting, is Wederpartij zonder voorafgaande waarschuwing, ingebrekestelling, gerechtelijke tussenkomst of enige andere formaliteit een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van €5.000 (zegge: vijfduizend), evenals een boete van €250 (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke dag dat de overtreding heeft plaatsgevonden en voortduurt, verschuldigd aan Sebliem. De boete zal verschuldigd zijn onverminderd en naast het recht van Sebliem tot het vorderen van een volledige schadevergoeding voor de geleden schade en de overige rechten van Sebliem.

Artikel 16 – Slotbepalingen

  1. Sebliem is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een deel daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Wederpartij is hiertoe slechts gerechtigd nadat Sebliem hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Een door Sebliem gegeven toestemming ontslaat Wederpartij niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid, die voor Wederpartij uit de Overeenkomst voortvloeit.
  2. Sebliem behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en zal Wederpartij hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Sebliem en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die samenhangende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Gelderland, zittingsplaats Arnhem.