Image Alt

Algemene Voorwaarden

  /  Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Just4

versie december 2023

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen het volgende verstaan:

Aanbod: alle aanbiedingen van Just4 waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot offertes, prijsopgaven en voorstellen;

Algemene Voorwaarden deze algemene voorwaarden;

Dienst: alle werkzaamheden in welke vorm en hoegenaamd ook, die Just4 voor of ten behoeve van Wederpartij verricht zoals blijkt uit de Overeenkomst;

Evenement een bijzondere tijd- en plaatsgebonden gebeurtenis waarvoor het

bevoegd gezag een evenementenvergunning heeft verleend;

Just4: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Just4 B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4007 SX) Tiel aan het adres Duifkruid 16, (KvK-nummer: 83269959) en alle aan haar gelieerde dochtervennootschappen, waaronder, maar niet beperkt tot, Just4Safety B.V. (KvK-nummer: 83279644), Just4Safety Academy B.V. (KvK-nummer: 80464173), Just4Medical B.V. (KvK-nummer: 83279628), Just4 Care & Hospitality B.V. (KvK-nummer: 80514650), Goed Zorgen B.V. (KvK-nummer:92096662), alle statutair gevestigd en kantoorhoudende te (4004 JL) Tiel aan het adres Edisonstraat 26;

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Just4 en Wederpartij, elke wijziging

daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst inclusief eventuele bijlagen, waaronder de Algemene Voorwaarden;

Personeel eenieder (al dan niet in dienst bij Just4) die door Just4 wordt ingezet bij de uitvoering van de Overeenkomst.

Prijs de financiële vergoeding in euro’s exclusief btw voor de uitvoering van de Overeenkomst;

Product de roerende zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder begrepen maar niet beperkt tot documenten, tekeningen, (medische) apparatuur en materialen;

Termijn: de termijn waarbinnen het Product geleverd moet zijn, dan wel uitvoering moet zijn gegeven aan de Overeenkomst;

Wederpartij: de partij, zowel handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep

alsmede niet handelend in uitoefening van een bedrijf of beroep, die met Just4 een Overeenkomst is aangegaan;

Artikel 2 – Toepasselijkheid en uitleg

  1. Op het Aanbod en de Overeenkomst zijn uitsluitend de Algemene Voorwaarden van toepassing.
  2. Iedere verwijzing door Wederpartij naar eigen inkoop-, leverings- en/of andere algemene voorwaarden wordt door Just4 uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Ingeval de bepalingen uit Algemene Voorwaarden strijdig blijken te zijn met de bepalingen uit de Overeenkomst, dan prevaleert de Overeenkomst, tenzij in de Overeenkomst anders is vermeld.
  4. Afwijkingen van en/of aanvullingen op de Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien en voor zover Just4 deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard en gelden alleen voor de betreffende Overeenkomst en nooit in algemene zin.
  5. Aan de opschriften (“kopjes”) bij de artikelen van de Algemene Voorwaarden komt geen zelfstandige betekenis toe en deze opschriften zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van de Algemene Voorwaarden.
  6. Indien een of meerdere bepaling(en) van de Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden of op andere wijze hun rechtsgeldigheid verliezen, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Eerstgenoemde bepaling(en) word(t)(en) in dat geval vervangen door één of meerdere geldige bepaling(en) die zoveel als mogelijk beantwoord(t)(en) aan het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en).
  7. De bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst die de strekking hebben om na beëindiging van de Overeenkomst hun gelding te behouden, blijven na het eindigen van de Overeenkomst onverminderd van kracht.

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

  1. Een Aanbod is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
  2. Tot het moment van aanvaarding van het Aanbod door Wederpartij kan het Aanbod worden herroepen.
  3. De Overeenkomst komt tot stand indien en zodra Just4 en Wederpartij de Overeenkomst rechtsgeldig hebben ondertekend of Just4safety door middel van een e-mailbericht en/of anderszins elektronisch aan Wederpartij de Overeenkomst heeft bevestigd danwel indien er door Just4 feitelijk uitvoering aan de Overeenkomst wordt gegeven.
  4. Indien de Overeenkomst via elektronische weg wordt gesloten, komt deze pas tot stand nadat Just4 de Overeenkomst aan Wederpartij bevestigt.
  5. Just4 kan niet aan (bepalingen van) de Overeenkomst worden gehouden indien Wederpartij redelijkerwijs kan of had moeten begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 4 – Betaling en verzuim

  1. Betaling van facturen dient plaats te vinden binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum (tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de Overeenkomst), zonder verrekeningen of inhoudingen, door middel van het tijdig overmaken van de Prijs op het bankrekeningnummer dat gespecificeerd staat op de factuur.
  2. De gehanteerde betaaltermijnen betreffen fatale termijnen. Betaling van een bedrag heeft plaatsgevonden op het moment dat dit is bijgeschreven op een door Just4 voor betaling van het betreffende bedrag aangewezen bankrekening.
  1. Just4 behoudt zich het recht voor om voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst een aanbetaling van XX% van de Prijs in rekening te brengen.
  2. Wederpartij is verplicht op eerste verzoek en ten behoeve van Just4 zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichten uit de Overeenkomst.
  3. Indien Wederpartij niet (tijdig) de verplichtingen uit de Overeenkomst nakomt, dan is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Wederpartij is alsdan wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd conform de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende besluit verschuldigd.

Artikel 5 – Uitvoering van de Overeenkomst

  1. Just4 bepaalt de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd.
  2. Wederpartij verstrekt op eerste verzoek daartoe van Just4 alle informatie en gegevens die Just4 relevant acht in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst. Wederpartij geeft op voorhand toestemming deze informatie en gegevens voor dat doel te gebruiken.
  3. Wederpartij draagt zelf zorg, en is daarmee verantwoordelijk, voor de aanlevering en de juistheid van alle informatie en benodigde gegevens ten behoeve van de (uitvoering van de) Overeenkomst; ook als Wederpartij de informatie of gegevens van een derde heeft.
  4. Just4 is te allen tijde gerechtigd voor de uitvoering van de Overeenkomst een derde in te schakelen.
  5. Wederpartij is verplicht aan Just4 alle medewerking te verlenen die noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, waaronder, maar niet beperkt tot, het voor het verrichten van de Dienst veilig, toegankelijk en geschikt maken en houden van de locatie en het ter beschikking stellen van benodigde hulpmiddelen. Ingeval van tijdsverlies veroorzaakt door vertraging wegens het niet voldoen aan een van deze voorwaarden, wordt de Termijn verlengd met de tijd die nodig is om aan de voorwaarden te voldoen zonder dat Just4 verplicht is om schade van Wederpartij te vergoeden. Bij eventuele schade en/of extra kosten voor Just4 kan Just4 aan Wederpartij een redelijke vergoeding in rekening brengen.
  6. Wederpartij garandeert dat hij alle benodigde vergunningen in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst zijn verkregen en dat hij voldoet aan alle eisen die worden gesteld in wet-

en regelgeving, de vergunning(en), de landelijke en van toepassing zijnde branche-specifieke richtlijnen, waaronder, maar niet beperkt tot, de Veldnorm Evenementenzorg.

Artikel 6 – Levering en Termijn

  1. Just4 bepaalt de wijze waarop het Product wordt geleverd. De Termijn is bij benadering vastgesteld en nimmer te beschouwen als een fatale termijnen.
  2. Just4 gaat er bij de Termijn vanuit dat de Overeenkomst kan worden uitgevoerd onder de omstandigheden die Just4 op het moment van ondertekening van de Overeenkomst redelijkerwijs bekend hadden moeten zijn.
  3. In geval van wijziging van de omstandigheden, zoals die Just4 redelijkerwijs bekend waren bij de Termijn, heeft Just4 het recht de Termijn te verlengen met de tijd die redelijkerwijs nodig is om de Overeenkomst onder deze gewijzigde omstandigheden uit te voeren.
  4. Wijziging van de Termijn geeft Wederpartij geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding.

Artikel 7 – Opschorting en verrekening

  1. Wederpartij is niet bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst jegens Just4 op te schorten.
  2. Wederpartij doet onherroepelijk afstand van haar recht tot (buiten)gerechtelijke, gehele of gedeeltelijke vernietiging en/of ontbinding van de Overeenkomst.
  3. Just4 is bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te ontbinden in geval:
   1. Wederpartij tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst en in verzuim is, of daartoe gerede twijfel bestaat bij Just4, tenzij de tekortkoming niet aan de Wederpartij kan worden toegerekend;
   2. Wederpartij in strijd handelt met toepasselijke regelgeving of met de Overeenkomst;
   3. Wederpartij een natuurlijk persoon betreft en komt te overlijden, door een gerechtelijke instantie wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van meer dan zes maanden, of blijvend arbeidsongeschikt geraakt;
   4. Wederpartij het voornemen tot het aanbieden van een regeling/akkoord in of buiten rechte met crediteuren ter voorkoming van een faillissement, een surséance van betaling, schuldhulpverlening of schuldsanering ten uitvoer legt;
   5. door uitgifte, overdracht of overgang van aandelen van de Wederpartij, door de overgang van stemrecht op die aandelen, dan wel ten gevolge van fusie of splitsing, door het nemen van aandelen of anderszins, de zeggenschap over de activiteiten van de Ondernemer, door één of meer anderen wordt verkregen, in de zin van het S.E.R. – Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;
   6. de zeggenschap over of de beslissende stem in Wederpartij bij een derde komt te berusten; en/of
   7. de ondernemingsactiviteiten van Wederpartij feitelijk worden gestaakt.
  4. In alle gevallen waarin Wederpartij voorziet dat hij de verplichtingen jegens Just4 niet kan nakomen, dient hij laatstgenoemde daarvan terstond op de hoogte te stellen. In dat geval is Just4 eveneens bevoegd de Overeenkomst te ontbinden.
  5. Ontbinding van de Overeenkomst heeft voor Just4 geen ongedaanmakingsverbintenis tot gevolg en laat eventuele overige rechten en plichten, zoals het recht op volledige schadevergoeding en nakoming, onverlet.
  6. Just4 is te allen tijde bevoegd om enige schuld aan Wederpartij te verrekenen met een vordering van Just4 op de Wederpartij.
  7. Wederpartij doet afstand van het recht om enige schuld aan Just4 te verrekenen met een vordering op Just4.

Artikel 8 – Wijzigen

  1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, geschiedt wijziging van de Overeenkomst gezamenlijk en schriftelijk.
  2. Just4 behoudt zich het recht voor om de Prijs eenzijdig aan te passen, indien de (inkoop)prijzen, lonen, sociale lasten, invoerrechten, belastingen en andere dergelijke factoren wijzigen. Wederpartij is niet gerechtigd de Overeenkomst vanwege een aanpassing van de Prijs te beëindigen, tenzij de prijsaanpassing onredelijk is.

Artikel 9 – Annuleren en herroepen

  1. Just4 en Wederpartij zijn bevoegd de Overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst per aangetekende brief te annuleren met in achtneming van een opzegtermijn van 4 (vier) weken. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt geannuleerd door Wederpartij zonder inachtneming van de genoemde termijn brengt Just4 de volgende kosten in rekening:
   • bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst: 100% van de Prijs;
   • bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst: 50% van de Prijs;
   • bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de uitvoering van de Overeenkomst: 25% van de Prijs;exclusief de kosten voor eventuele bestelde producten, materialen en lesboeken.
  2. Wederpartij die niet handelt in uitoefening van beroep op bedrijf kan de Overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 14 (zegge: veertien) dagen zonder opgave van redenen ontbinden, tenzij Just4 reeds is aangevangen met de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud

  1. Alle door de Just4 geleverde Producten blijven eigendom van Just4 op risico van Wederpartij zolang alle facturen, vermeerderd met eventuele renten en kosten, niet geheel zijn voldaan. Indien Just4 het eigendomsvoorbehoud inroept, is Just4 gerechtigd de zaken die haar eigendom zijn terug te halen en daarvoor de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.
  2. Tot aan het moment dat de eigendom van de door Just4 geleverde zaken op Wederpartij is overgegaan, is Wederpartij gehouden ten aanzien van de zaken die eigendom van Just4 zijn de grootst mogelijke zorg te betrachten. Wederpartij is verplicht de zaken tegen alle mogelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden en verstrekt bewijzen hiervan desgevraagd aan Just4.
  3. Tot aan het moment dat de eigendom van de door Just4 geleverde zaken op Wederpartij is overgegaan, is Wederpartij niet bevoegd de zaken die eigendom van Just4 zijn geheel of gedeeltelijk over te dragen, aan een derde ter beschikking te stellen of te bezwaren. Wederpartij is eveneens niet bevoegd de zaken die eigendom van Just 4 zijn op een zodanige wijze te gebruiken of behandelen dat deze hun zelfstandigheid verliezen.

Artikel 11 – Overmacht

  1. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die zich onafhankelijk van de wil van Just4 voordoet – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst te voorzien-, die nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk maakt, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, cybercriminaliteit, pandemie, oorlog, oorlogsgevaar, terrorisme, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van Just4 of diens partners en/of (toe-)leveranciers van leveranciers van Just4 en/of beperkende overheidsmaatregelen vanwege in ieder geval, maar niet beperkt tot pandemieën.
  2. Just4 gerechtigd haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien sprake is van overmacht en zolang de overmachtssituatie als bedoeld in artikel 9.1 (voort)duurt zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van Wederpartij.
  3. Indien de overmachtssituatie langer dan 90 (zegge: negentig) dagen duurt, heeft Just4 het recht om de overeenkomst met Wederpartij schriftelijk te beëindigen zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade van Wederpartij.
  4. Hetgeen reeds is gepresteerd voorafgaand aan de overmachtssituatie, wordt naar evenredigheid door Just4 in rekening gebracht.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

  1. Just4 behoudt zich nadrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voortvloeiende uit of verband houdende met de Overeenkomst voor. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot enig resultaat voortvloeiende uit de Overeenkomst berusten bij Just4, voor zover deze rechten niet berusten bij derden van wie materiaal beschikbaar is gesteld.
  2. Wederpartij draagt (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom – voor zover nodig – om niet over aan Just4. Voor zover een dergelijke overdracht niet door de Algemene Voorwaarden wordt bewerkstelligd, zal Wederpartij op eerste verzoek van Just4safety kosteloos meewerken aan het bewerkstelligen van een overdracht.
  3. Wederpartij vrijwaart Just4 en stelt Just4 volledig schadeloos terzake iedere aanspraak van derden op grond van een (beweerdelijke) inbreuk op rechten van intellectuele eigendom ten gevolge van gebruik door Just4 van door Wederpartij ter beschikking gestelde vormen, ontwerpen, logo’s, merken of andere gegevens of producten.

Artikel 13 – Privacy

  1. De in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst noodzakelijke door Wederpartij aan Just4 verstrekte persoonsgegevens, zullen door Just4 in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden verwerkt.
  2. Just4 en Wederpartij verklaren dat zij zich in het kader van de (uitvoering van de) Overeenkomst zullen houden aan de wettelijke vereisten opgelegd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  3. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij dit op grond van de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is, of op grond van een rechterlijke uitspraak of wet of regelgeving is vereist, dan wel indien Just4 van overheidswege verzocht wordt persoonlijke gegevens van Wederpartij te verstrekken.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

  1. De Overeenkomst wordt door Just4 met de grootst mogelijke zorg uitgevoerd. Just4 is niettemin op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
  2. Uitgesloten van aansprakelijkheid van Just4 is indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
  3. Just4 garandeert niet dat het resultaat van de verleende Dienst, waaronder, maar niet beperkt tot het COVID-testresultaat, te allen tijde betrouwbaar is en staat niet in voor een juiste overbrenging van de inhoud van een door of namens Just4 verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.
  1. Indien en voor zover Just4 aansprakelijk is voor schade van Wederpartij, is deze aansprakelijkheid beperkt het bedrag dat door Just4 is gefactureerd aan Wederpartij maar in ieder geval niet meer dan het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Just4 uit te keren bedrag.
  2. Wederpartij kan enig recht tot schadevergoeding slechts inroepen, nadat deze Just4 – voor zover nodig – onder het stellen van een redelijke termijn, schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Just4 ook na het verstrijken van die termijn tekort blijft schieten.
  3. Wederpartij is gehouden Just4 te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
  4. Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis.

Artikel 15 – Geheimhouding

  1. Wederpartij is verplicht strikte geheimhouding in acht te nemen ten aanzien van alle van Just4 verkregen informatie en bijzonderheden betreffende of verband houdende met de Overeenkomst. Het is Wederpartij zonder schriftelijke toestemming van Just4 niet toegestaan de verkregen informatie en/of bijzonderheden, hetzij voorafgaand aan, gedurende of na de Overeenkomst, op enigerlei wijze en in welke vorm dan ook openbaar te maken of met derden te delen.
  2. In geval Wederpartij in strijd handelt met deze geheimhoudingsverplichting, is Wederpartij zonder voorafgaande waarschuwing, ingebrekestelling, gerechtelijke tussenkomst of enige andere formaliteit een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van €5.000 (zegge: vijfduizend), evenals een boete van €250 (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke dag dat de overtreding heeft plaatsgevonden en voortduurt, verschuldigd aan Just4. De boete zal verschuldigd zijn onverminderd en naast het recht van Just4 tot het vorderen van een volledige schadevergoeding voor de geleden schade en de overige rechten van Just4.

Artikel 16 – Slotbepalingen

  1. Just4 is te allen tijde gerechtigd al haar rechten en verplichtingen, dan wel een deel daarvan, samenhangende met of voortvloeiende uit (de uitvoering van) de Overeenkomst over te dragen aan een derde. Wederpartij is hiertoe slechts gerechtigd nadat Just4 hiertoe schriftelijk uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Een door Just4 gegeven toestemming ontslaat Wederpartij niet van enige verplichting en/of aansprakelijkheid, die voor Wederpartij uit de Overeenkomst voortvloeit.
  2. Just4 behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op ieder moment eenzijdig te wijzigen en zal Wederpartij hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 17 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

  1. Op de Overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en de daarmee samenhangende en/of daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen Just4 en Wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle geschillen die samenhangende met of voortvloeiende uit de Overeenkomst worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank te Gelderland, zittingsplaats Arnhem.

Algemene voorwaarden webwinkel

Onderstaande algemene voorwaarden mogen door leden van Stichting WebwinkelKeur gebruikt worden.  

Weten of deze webwinkel een lidmaatschap heeft?
>
 
https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/

 

Klik op de volgende link en download direct ons modelformulierDeze kun je vervolgens op een aparte pagina aanbieden.

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Klachtenregeling
Artikel 15 – Geschillen
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie
  mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien
  van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten
  van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

WebwinkelKeur.nl;
Bisschopstraat 18
7513 AK Enschede

Telefoonnummer: 0858883210
E-mailadres: info@webwinkelkeur.nl
KvK-nummer: 5302016200
BTW-identificatienummer: NL850710959B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven
  dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer in te zien en zij op zverzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking
  worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden
  aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden
  steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling
  overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik
  maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
  • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
  • de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de overeenkomst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is
  bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch
  kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand.
  Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  • het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  • de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  • de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument
  aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien
  hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke
  en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier of
  door middel van een ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen
  dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier
  of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
 4. De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten
  van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door de ondernemer tot stand zijn aangebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  • die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • die snel kunnen bederven of verouderen;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
  • voor losse kranten en tijdschriften;
  • voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verboeren;
  • voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  • betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  • waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  • betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen
  en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  • deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  • de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst
  bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 2 maanden na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 4. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor
  eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie geldt niet indien:
  • de consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  • de geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  • de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in
  dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 4. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend
  artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen
  opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming
  van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  • te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  • tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  • altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal
  drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn
  van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef-
  of kennismakingsperiode.

Duur

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde
  van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van
  een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen
  geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot
  Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/ledenlijst/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke
  geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald
  dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.